Regulamin biegów dla dzieci

I Organizator

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS
Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój
Piotr Hercog
Tel. 602 100 624
Mail: biuro@eksploris.pl
Konto: 82 2490 0005 0000 4600 8336 6376 (AliorBank)
SWIFT: ALBPPLPW, IBAN PL82 2490 0005 0000 4600 8336 6376

II CELE

1.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

1. Bieg odbędzie się 23 lipca 2017 r. w Lądku-Zdroju, w Parku im. Jana Pawła II.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 12:30. Zapisy do biegów znajdują się na stronie www.dfbg.pl w zakładce zgłoszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów DFBG, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:
a.I kategoria: rocznik 2012 i młodszych na dystansie ok. 100m
b.II kategoria: rocznik 2011 – 2009 na dystansie ok. 200 m
c.III kategoria: rocznik 2008 -2007 na dystansie ok. 400m
6. Limit zawodników wynosi 250 uczestników łącznie we wszystkich kategoriach.
7. W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
8. Wyniki najlepszych z każdej kategorii zostaną podane do publicznej wiadomości podczas ogłoszenia wyników zawodów oraz za pośrednictwem strony www.dfbg.pl

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi.
2. Podczas odbierania pakietu startowego uczestnik oraz opiekun musi okazać dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (w internecie na stronie DFBG.pl lub w biurze zawodów oraz Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
4.  Podczas rejestracji w biurze zawodów Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi od dnia 20.07.2017. do 23.07.2017 do godz. 12:00.
5. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji DFBG.
10. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
11. Udział w Biegach dla dzieci jest płatny. Wpisowe wynosi 10 zł, płatne przelewem po wypełnieniu zgłoszenia lub na miejscu w Biurze Zawodów. Wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji z biegu z jakichkolwiek przyczyn.
12. Formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony po osiągnięciu limitu 75 opłaconych osób.

V. KLASYFIKACJE, NAGRODY I ŚWIADCZENIA

1.W biegach dla dzieci będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w grupach wiekowych I ,II i III kategorii, podanych w § III pkt. 5
2. Przewidziane są drobne nagrody i dyplomy dla pierwszych 3 osób w każdej z kategorii.
3.Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal.
4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
organizację biegu
okolicznościowy medal ukończenia
bufet na trasie biegu lub na mecie
nagrody  i dyplomy dla najlepszych
ewentualnie drobne upominki dla wszystkich uczestników (uzależnione od sponsorów)

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.DFBG.pl
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress