I Organizator

Fundacja MARATONY GÓRSKIE
ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
Tel. +48 602 407 275
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II CELE

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Bieg odbędzie się 16 lipca 2023 r. w Lądku-Zdroju, w Parku im. Jana Pawła II.
 2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 12:30. Zapisy odbywać się będą tylko w biurze zawodów w niedzielę (16.07.2023) od godz. 10:00. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów DFBG, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
 5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w czterech biegach, w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych i dystansie biegu:
  I kategoria wiekowa: rocznik 2018 i młodszych na dystansie ok. 100m
  II kategoria wiekowa: rocznik 2017 – 2016 na dystansie ok. 200 m
  III kategoria wiekowa: rocznik 2015 -2014 na dystansie ok. 400m
  IV kategoria wiekowa: rocznik 2013-2012 na dystansie ok 400m
 6. Limit zawodników wynosi po 75 uczestników na każdą z kategorii wiekowych (łącznie do 300 dzieci).
 7. W przypadku, gdy w danej wiekowej zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
 8. Organizator może przeprowadzić osobne biegi w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na bieg dla dziewcząt i bieg dla chłopców.
 9. Wyniki najlepszych z każdej kategorii zostaną podane do publicznej wiadomości podczas ogłoszenia wyników zawodów oraz za pośrednictwem strony www.dfbg.pl

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi.
 2. Podczas odbierania pakietu startowego opiekun uczestnika musi okazać dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (w biurze zawodów oraz Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Podczas zapisów opiekun uczestnika musi okazać dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
 4. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi podczas rejestracji w biurze zawodów w dniu 16.07.2023 od godziny 10:00 do 12:00
 5. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji DFBG.
 9. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z I kategorii wiekowej mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
 10. Udział w Biegach dla dzieci jest płatny. Wpisowe wynosi 25 zł, płatne po wypełnieniu zgłoszenia na miejscu w Biurze Zawodów. Wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji z biegu z jakichkolwiek przyczyn.

V. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

 1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
 2. Uczestnicy Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Festiwalu zamieszczonych na stronie Festiwalu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Maratony Górskie z siedzibą pod adresem ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji numer telefonu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów

VI. KLASYFIKACJE, NAGRODY I ŚWIADCZENIA

 1. W biegach dla dzieci będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w grupach wiekowych I ,II, III i IV kategorii, podanych w § III pkt. 5
 2. Przewidziane są drobne nagrody dla pierwszych 3 dzieci w każdej z kategorii.
 3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal.
 4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
  • organizację biegu
  • okolicznościowy medal ukończenia
  • bufet na mecie
  • nagrody okolicznościowe dla najlepszych
  • ewentualnie drobne upominki dla wszystkich uczestników (uzależnione od sponsorów)

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.DFBG.pl
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Zawody dla dzieci mają formę zabawy. Regulamin i zasady mogą zostać zmienione tuż przed biegami dla dzieci, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni tuż przed startem.