KOOOONKURS!

Razem z Salomon Polska mamy dla Was konkurs, w którym możecie zgarnąć biegowe gifty i… zapakować je sobie lub komuś pod choinkę! :D  Zadanie konkursowe jest proste, ale wymaga też nuty kreatywności. 

Oto zadanie: ROZWIŃ SKRÓT “DFBG” 

W komentarzu pod dedykowanym postem na naszym FB, napisz swoją odpowiedź lub odpowiedzi (jeśli masz więcej pomysłów), a my nagrodzimy trzy najbardziej kreatywne propozycje!
W puli nagród znajdują się:

 

 • Torba podróżna Salomon OUTLIFE DUFFEL 70
 • Plecak biegowy XA 15

 • Uchwyt Salomon Pulse Handheld Black 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2022 roku godz. 21:00 do 19 grudnia 2022 godz. 23:59 Czas start! —- 

REGULAMIN 

 

REGULAMIN

KONKURSU “ROZWIŃ SKRÓT DFBG”

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1.1. Organizatorem konkursu “ROZWIŃ SKRÓT DFBG”, zwanego dalej „Konkursem”,

jest Fundacja Maratony Górskie organizator Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich , z siedzibą w Kudowie-Zdroju, ul. Wrzosowa 11 57-350, NIP:8831863966, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Sponsorem nagród w konkursie  “ROZWIŃ SKRÓT DFBG” jest Amer Sports Poland Sp. z o.o.ul. Zabłocie 43B, 30-701 Kraków, Poland, NIP : 526-285-53-43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000233011, o kapitale zakładowym: 50.000,00 PLN, zwana dalej

,,Sponsorem nagród’’.

 

1.3. Konkurs trwa od 17 grudnia 2022 r. godz. 21:00  do 19  grudnia 2022 r. godz.23:59 , w ramach Konkursu uczestnicy mogą wygrać nagrody wymienione w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej„Uczestnikiem”), posiadająca konto użytkownika w ramach portalu społecznościowego Facebook i Instagram.

 

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz

Sponsora nagród.

 

2.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe tj. udzielić odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe w komentarzu w mediach społecznościowych Faceebok na profilu Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed opublikowaniem odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe.

 

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z

przyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu

informatycznego Uczestnika. Warunkiem technicznym umieszczenia konkursowego  zdjęcia i opisu wraz z hasztagiem jest dostęp do internetu poprzez odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę internetową oraz aktywne konto na Facebooku i Instagramie. 

 

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 

2.7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE

3.1. W puli nagród konkursowych znajdują się:

  1. miejsce I – Torba podróżna Salomon OUTLIFE DUFFEL 70 o wartości rynkowej 750 zł 

 

 • miejsce II Plecak biegowy XA 15 o wartości rynkowej 549 zł
 • miejsce III Uchwyt Salomon Pulse Handheld Black U o wartości rynkowej 169 zł

 

3.2 Sponsor nagród ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród marki Salomon,których jest Sponsorem.

 

3.3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

3.4. Jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę.

 

3.5. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

 

3.7 Wartość nagród przyznawanych jednej osobie jest niższa niż 1000 PLN.

 

 1. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 

4.1. W dniu 20 grudnia 2022 r., komisja konkursowa wyłoni laureatów Konkursu, spośród

Uczestników, którzy wzięli w Konkursie udział.

 

4.2. Wybór laureatów Konkursu będzie się odbywał na zasadzie oceny nadesłanych odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe.

 

4.3. Oceniając nadesłane na Konkurs odpowiedzi komisja konkursowa będzie kierowała się

kreatywnością uczestników Konkursu.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

 

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia  20  grudnia  2022 r. godz. 20:00 , Wyniki ogłoszone zostaną na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich w mediach społecznościowych w serwisie FACEBOOK pod adresem www.facebook.com/dolnoslaskifestiwalbiegowgorskich  w formie posta opublikowanego w ramach fanpage.

 

5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez

Organizatora o przyznaniu nagrody za pośrednictwem prywatnej wiadomości wysłanej za

pośrednictwem komunikatora udostępnionego przez portal Facebook lub Instagram. 

 

5.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia  21 grudnia  2022 r., wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie informacji o wygranej, zawierającej dane adresowe i niezbędne do dalszej korespondencji dane kontaktowe.

 

5.4. Nagrody rzeczowe marki Salomon zostaną rozesłane przez Organizatora konkursu na adres podany przez Laureata Konkursu niezwłocznie – jednak nie później niż do dnia 30.12.2022 r.

 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród rzeczowych na nagrody o tożsamej wartości. Wartość będzie określona wg oficjalnych cenników detalicznych.

 

5.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu

zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku

wygranej.

 

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

 

5.8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz

informacji o otrzymanej nagrodzie na oficjalnym fanpage DFBG  pod adresem

https://www.facebook.com/dolnoslaskifestiwalbiegowgorskich   w formie posta, jak i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz jego promocją.

 

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 3 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ”Konkurs Facebook – Reklamacja’’. Nadanie reklamacji na Poczcie Polskiej w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z zachowaniem terminu niezależnie od momentu doręczenia przesyłki Organizatorowi. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 5 dni od doręczenia zgłoszenia Organizatorowi. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i

poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

 1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie

danych osobowych Uczestnika będzie się odbywało dla celów związanych z organizacją i

przebiegiem Konkursu, w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków wynikających z

Regulaminu. Uczestnicy podają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo dostępu do nich i ich zmiany, jak również żądania ich usunięcia lub sprostowania a także wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celu uczestnictwa w Konkursie i odebrania Nagrody. Odbiorcą danych osobowych będą procesorzy wykonujący powierzone usługi na rzecz administratora konieczne do realizacji procesu wydania nagród. Odbiorcą danych mogą też być przy realizacji reklamacji kancelarie prawne. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz okres potencjalnego przedawnienia roszczeń powiększonego o rok w celem zabezpieczenia istotnych danych na wypadek rozpoczęcia realizacji roszczeń w ostatnim dniu okresu przedawnienia. Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie:

www.dfbg.pl

 

8.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

 

8.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje o

Konkursie w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są

jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

8.4. Organizator może w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co

staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian. O zmianach Organizator poinformuje

edytując post konkursowy opublikowany na fanpage www.facebook.com/dolnoslaskifestiwalbiegowgorskich